NTTC GROUP - TỔ CHỨC TƯ VẤN

NTTC GROUP - TỔ CHỨC TƯ VẤN

NTTC GROUP - TỔ CHỨC TƯ VẤN

NTTC GROUP - TỔ CHỨC TƯ VẤN

NTTC GROUP - TỔ CHỨC TƯ VẤN
NTTC GROUP - TỔ CHỨC TƯ VẤN

So sánh các chương trình định cư

Lượt xem: 5817

Danh sách các chương trình định cư

Start-up Visa British Columbia Saskatchewan Ontario PEI New Brunswick NovaScotia Québec

$1,000,000 CAD (Không cần chứng minh)

$300,000 CAD

$500,000 CAD

$600,000 CAD

$600,000 CAD

$600,000 CAD

$600,000 CAD

$2,000,000 CAD

-

-

-

-

$200,000 CAD

$100,000 CAD

$200,000 CAD

-

-

$100,000 CAD

$200,000 CAD

$300,000 CAD

$150,000 CAD

$250,000 CAD

Tối thiểu $150,000 CAD

$350,000 CAD

Dưới 55 tuổi

Dưới 65 tuổi

Dưới 65

Dưới 65 tuổi

Dưới 59 tuổi

Dưới 55

Dưới 59 tuổi

Dưới 65 tuổi

IELTS 5.0

IELTS 4.0 hoặc Biết tiếng Pháp

-

IELTS 5.0

IELTS 4.0

IELTS 5.0

IELTS 4.0

-

Tối thiểu cấp 3

Cao Đẳng

Tối thiểu cấp 3

Tối thiểu bằng THPT

Tối thiểu bằng cao đẳng

Tối thiểu bằng cao đẳng

Tối thiểu bằng cao đẳng

Tối thiểu Cấp 3

Chuyên môn các ngành phát triển "đặt biệt các ngành công nghệ cao"

Có 3 năm kinh nghiệm quản lý hoặc chủ doanh nghiệp trong vòng 5 năm

Quản lý hoặc chủ doanh nghiệp 3 năm trong 5 năm qua

Có 3 năm kinh nghiệm quản lý hoặc chủ doanh nghiệp trong vòng 5 năm

Chủ doanh nghiệp 3 năm trong 5 năm qua

Hoặc quản lý cấp cao 3 năm trong 5 năm qua

Chủ doanh nghiệp 3 năm trong 5 năm qua

Hoặc quản lý cấp cao 3 năm trong 5 năm qua

Chủ doanh nghiệp 3 năm trong 5 năm qua

Hoặc quản lý cấp cao 3 năm trong 5 năm qua

Quản lý cấp cao 2 năm trong 5 năm qua

Đặt lịch hẹn tư vấn